sobota 17. listopadu 2012


Je třeba ponořit se do Krista, abychom mohli hlásat víru 

 


Ponořit se do Krista, abychom mohli hlásat víru
Benedikt XVI.  zahájil 11. října 2012 Rok víry mší svatou, při níž všem věřícím symbolicky předal závěrečná poselství II. Vatikánského koncilu a Katechismus katolické církve. Tento den tomu bylo 50 let od zahájení II. Vatikánského koncilu a 20 let od vydání Katechismu.
Svatý otec tak chce přispět k obnově skutečného smyslu koncilu: “Víra v Krista, apoštolská víra, oživená vnitřní pobídkou hlásat Krista každému člověku a všem lidem na cestách církve dějinami”.

Bůh je skutečný protagonista evangelizace
Papež zdůrazňuje, že Ježíš Kristus je pravou a trvalou postavou evangelizace. “Kristovo poselství a dynamismus pokračuje v prostoru i čase, prochází staletími a kontinenty. Je to pohyb, který vychází od Otce a v síle Ducha svatého přináší radostnou zvěst chudým ve smyslu materiálním i duchovním ”.
Dále podotýká, že ačkoliv II. Vatikánský koncil nevěnuje žádné specifické poselství víře, “byl nicméně zcela oživován vědomím a touhou, znovu se takříkajíc ponořit do křesťanského tajemství, aby se  pak mohlo novým a účinným způsobem předávat soudobému člověku”.
A toto přání, tato touha znovu hlásat Krista soudobému člověku je vnitřním impulsem nové evangelizace.

Pomáhat vyjít z pouště svědectvím nového života  
Zapomnělo se na Boha, říká Svatý otec, a proto se současný svět proměnil v poušť. V této poušti, říká, jsou zapotřebí lidé, kteří by svým životem z víry ukazovali druhým cestu a udržovali  naději v bdělém stavu. „Evangelizovat dnes znamená víc než kdy jindy vydávat svědectví nového života, proměněného Bohem a tak ukazovat cestu.”
Svědectví v sobě zahrnuje slovo, které orientuje toho, kdo cestu nezná, protože po ní ještě nikdy nebo již dlouho nešel a cesta se mu ztratila a zarostla bodláčím a trním.
Aby bylo možné žít z víry a ukazovat cestu ostatním, aby z ní mohly být odstraněny překážky, které brání v chůzi, je třeba se “ponořit” do modlitby, přistupovat často ke svátostem (zvláště ke zpovědi a k sv. přijímání), studovat Katechismus, nechat si pomoci s návratem a novým začátkem a starat se o potřeby těch, kdo kráčejí vedle nás.