sobota 17. listopadu 2012

Víra je pro mladé


                  Na své cestě do Libanonu se Svatý otec Benedikt XVI. setkal s mladými v městě Bkerké, sídle maronitského patriarchy. Jeho slova jako vždy směřují dál než jen k bezprostředně přítomným. Jsou výzvou pro nás pro všechny, protože víra, prožívaná víra je typická pro lidi opravdově mladé a má hodně společného se schopností snít a dokázat ze svých snů získat to nejlepší.
Připomněl jim, že žijí v části světa, která viděla Ježíšovo narození a vývoj křesťanství. To však nemá být důvodem k pýše, ale k zodpovědnosti. Povzbudil je, aby zůstali ve své zemi, nacházející se v těžkostech (nestabilita a nejistota, nedostatek pracovních míst, pocit osamocení a odsunutí na okraj) a plnili ve společnosti a v církvi svou úlohu nositelů Kristovy lásky.
"Jak?" - ptal se papež - "Tak, že se vrátíte plně k Bohu, vašemu Otci, který je měřítkem pro spravedlnost, pravdu a dobro". Konkrétně skrze evangelium, modlitbu a svátosti také studiem obsahu víry: "Rok víry, který se blíží, bude příležitostí k objevení pokladu víry, který jsme dostali ve křtu. Své znalosti víry můžete prohloubit  studiem katechismu, aby byla vaše víra živá a autentická".  

Obzor všeobecného bratrství


Takto, pokračoval Svatý otec upřímně a pln víry, "se stanete svědky Kristovy lásky k druhým. V něm jsou všichni lidé našimi bratry. Všeobecné bratrství, které Kristus ustanovil na kříži, se halí do zářivého a uchvacujícího světla revoluce lásky. Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás (Jan 13, 35). V tom spočívá Ježíšův odkaz a znamení křesťana. Zde je skutečná revoluce lásky".
V ovzduší střetů náboženství a kultur trvá papež na křesťanském poselství, které jsou mladí schopni pochopit a žít: "Kristus vás zve, abyste jednali jako on a přijali bez výhrad druhé lidi, i když mají jinou kulturu, náboženství nebo zemi. Udělat jim místo, respektovat je a být k nim dobří nás vždy lidsky obohacuje a činí nás pevnými v Pánově pokoji".
Svatý otec povzbuzuje mladé k účasti na aktivitách organizovaných ve farnostech, školách, hnutích a spolcích, třeba tím, že si připomenou radostná světová setkání mladých, kde mladí lidé znovu objevují "nový způsob jak být křesťanem" prostřednictvím krásy sebe darování. Ještě na odletové dráze hledá mladé lidi shromážděné v Libanonu, aby mu naslouchali.

Krása sebe darování, podporovat mír a život

"Je krásné pracovat s a pro ostatní. Prožívat společně přátelské a radostné chvíle pomáhá odolat zárodkům rozdělení, s kterými je neustále třeba bojovat. Bratrství je předchuť nebe a povoláním učedníka Kristova je být kvasem v těstě, jak říká svatý Pavel: Malý kousek kvasu prokvasí celé těsto (Gal 5, 9). Buďte posly evangelia a hodnot života. Postavte se s odvahou tomu, co je popírá: potrat, násilí, zavrhování a opovrhování druhým, nespravedlnost, válka. Tak kolem sebe budete šířit mír".
To, po čem svět nejvíce touží je mír. A Ježíš nepřišel přinést jen tak ledajaký mír, nýbrž svůj mír, který je ten nejhlubší a nejopravdovější: "(Svůj pokoj vám dávám), říká Ježíš. On nepřemohl zlo dalším zlem, ale tak, že ho vzal na sebe a zničil ho na kříži pomocí lásky prožívané až do krajnosti. Objevit skutečně odpuštění a milosrdenství Boží umožňuje začít vždy nový život".

Bůh chce štěstí pro všechny

Odtud mohou mladí lidé odpovědět na otázky: Co ode mne Bůh očekává? Jaký má pro mne plán? Volá mne, abych ho následoval z větší blízkosti? Stojí za to udělat si čas a přemýšlet o tom, abychom mohli dát velkorysou odpověď, neboť takto se dá najít radost a plnost života, "tajemství skutečného pokoje".
Benedikt XVI. vyšel ze slov svatého Pavla Korinťanům (srov. 2 Kor 3, 2-3) a řekl mladým: "Také vy, drazí přátelé, můžete být živým Kristovým listem. Tento list není napsán tužkou na papíře. Bude jím svědectví vašeho života a víry. Tak s odvahou a nadšením pomůžete ostatním ve vašem okolí pochopit, že Bůh chce štěstí pro všechny bez rozdílu a že křesťané jsou jeho věrní služebníci a svědkové".

Papežova víra... a co ta naše?

Jak moc potřebujeme všichni tuto papežovu víru, kterou s takovou prostotou a odvahou předává v naší bouřlivé době. S jakou jednotou života a s jakými argumenty brání to, že náboženská svoboda je základním právem, kterému nesmí být zabraňováno ani laicismem, ani fundamentalismem.
 Přítomnost mladých křesťanů vedle mladých muslimů před papežem v Libanonu je bezpochyby dobrým znamením. Znamením, že je možné, především pro mladé, spolupracovat na tom, aby byla respektována důstojnost lidské osoby, kultura života a náboženská svoboda, jako základ nového světa.
Najdou se snad tací, kteří křesťanský návrh označují za naivní. Možná i někteří z nás mohou být v pokušení zklamání, únavy nebo rutiny. Je to otázka víry a soudržnosti. Pomocí prožívané víry můžeme změnit tolik věcí, které se nám možná nedaří a pomáhat ostatním v jejich potřebách.
Na prahu Roku víry je vhodné znovu zvážit vlastní postoj k víře, prosit o to, aby naše víra rostla a používat více prostředků k tomu, abychom ji opravdově přijali a žili. Těmi prostředky jsou: četba a rozjímání nad evangeliem, modlitba, svátosti, studium Katechismu katolické církve, pozornost vůči lidem, kteří nás obklopují. 
V tomto ohledu slouží poselství Benedikta XVI. mladým z Libanonu na prvním místě všem křesťanům a poté i všem ostatním, jako by jim Svatý otec říkal: ta také, i vy můžete obnovit svou mladost jako mladost orla (srov. Ž 103, 5); "všechno je možné tomu, kdo věří" (Mk 9, 23).